Zastrzeżenie

A. Umowa między Użytkownikiem i Bernafon

1. „Bernafon” oznacza Bernafon AG, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Bernie, w obszarze rejestracji nr CH-035.3.013.516-2, zarejestrowaną pod adresem Morgenstrasse 131a, CH-3018 Berno, Szwajcaria lub inną firmę albo podmiot kontrolowany przez Bernafon AG lub powiązany z Bernafon AG.

2. Firma Bernafon oferuje dostęp do tej Strony internetowej tylko po wyrażeniu zgody na warunki i postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania. Używając tej Strony, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie te warunki i postanowienia.

3. W niniejszych Warunkach użytkowania wyrażenie „ta Strona internetowa” obejmuje stronę główną pod adresem https://www.bernafon.com oraz wszystkie inne strony, które (1) są naszą własnością, (2) są pod naszą kontrolą, pośrednio lub bezpośrednio, (3) oraz które są pośrednio lub bezpośrednio powiązane ze stroną główną. Wyrażenie „ta Strona internetowa” obejmuje także wszystkie jej produkty i usługi, na przykład fora dyskusyjne i czaty. „Zawartość” odnosi się do całości tekstu, grafik i innych materiałów multimedialnych zawartych na dowolnej stronie, która jest częścią tej Strony internetowej.

B. Informacje o Użytkowniku

1. Aby uzyskać dostęp do niektórych obszarów tej Strony internetowej, możemy poprosić o rejestrację, utworzenie nazwy użytkownika lub członka, utworzenie hasła lub o zalogowanie się przy użyciu adresu e-mail, nazwy użytkownika lub członka. Jeśli użycie lub wykorzystanie jakiejkolwiek części tej Strony internetowej wymaga rejestracji, utworzenia nazwy użytkownika lub członka, utworzenia hasła lub logowania się za pomocą adresu e-mail, Użytkownik wyraża zgodę, aby:
(a)
Nie (i) używać nazwy użytkownika lub członka ani adresu e-mail innej osoby, aby podszyć się pod tę osobę; (ii) nie używać, bez upoważnienia, nazwy użytkownika lub członka ani adresu e-mail, które należą do innej osoby lub podlegają prawu własność i innej osoby; (iii) nie używać nazwy innego użytkownika lub członka z naruszeniem praw własności intelektualnej; (iv) nie używać nazwy użytkownika lub członka, które według przekonania firmy Bernafon są obraźliwe;
(b)
Podjąć wszelkie działania, aby zachować poufność hasła.

C. Zakaz przenoszenia Umowy

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawo do korzystania z tej Strony internetowej oraz innych produktów lub usług oferowanych przez Bernafon jest imienne i nie jest przenoszone w drodze cesji, podlicencji lub w inny sposób na rzecz innych osób lub podmiotów pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody firmy Bernafon. Każda próba przeniesienia praw wynikających z tych Warunków i postanowień bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Bernafon jest nieważna i stanowi naruszenie niniejszych Warunków i postanowień. Firma Bernafon nie przeprowadzi cesji i nie przeniesie praw wynikających w Warunków i postanowień bez zgody Użytkownika.

D. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji, ograniczenie odpowiedzialności

1. Użycie na własne ryzyko: Użytkownik wyraża zgodę na użycie tej Strony internetowej na własne ryzyko. Firma Bernafon nie składa żadnych gwarancji w zakresie wyników związanych z użyciem tej Strony lub co do dokładności i prawidłowości informacji podanych na tej Stronie.

2. Zrzeczenie się odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Zawartość tej Strony internetowej jest dostarczana przez firmę Bernafon jako usługa. Strona nie zawiera wszystkich informacji istotnych w odniesieniu do utraty słuchu lub do sytuacji zdrowotnej konkretnych osób. Cała zawartość tej Strony internetowej stanowi ogólne informacje o problemach związanych ze słuchem, których celem jest ułatwienie komunikacji między Użytkownikiem a jego lekarzem. Zawartość podana na tej Stronie internetowej nie stanowi diagnozy konkretnego problemu lub choroby ani specjalnych zaleceń co do leczenia. Zawartość tej Strony nie może stanowić substytutu wizyty u protetyka słuchu lub innego specjalisty. Wszelkie szczegółowe pytania w zakresie ubytku słuchu, leczenia, opieki lub diagnozy powinny zostać przedstawione przez protetyka słuchu lub innego pracownika służby zdrowia. Firma Bernafon nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, w tym śmierć, spowodowane przez poleganie na informacjach podanych na tej Stronie lub ich nieprawidłowe użycie.
Jeśli wyraźnie nie podano inaczej, firma Bernafon w żaden sposób nie popiera, nie kontroluje i nie przyjmuje odpowiedzialności za informacje dotyczące jakichkolwiek usług oferowanych lub świadczonych przez osoby trzecie, które mogą być wymienione lub powiązane z tą Stroną internetową, co uwzględnia centra leczenia słuchu lub dostawców usług.
Firma Bernafon nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, dokładności lub prawdziwości informacji publikowanych na tej Stronie.
Podczas korzystania z tej Strony informacje są przesyłane za pośrednictwem nośnika, na który wpływu nie ma firma Bernafon. Tym samym firma Bernafon nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, uszkodzenie, przerwanie nadawania lub naruszenie danych lub informacji przesyłanych w związku z użyciem tej Strony. Firma Bernafon nie gwarantuje, że usługi lub treści świadczone przez lub na tej Stronie będą nieprzerwane. Usługi i treści są udostępniane na podstawie „tak, jak jest, według dostępności”, dlatego firma Bernafon nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, żadnych gwarancji dotyczących tytułu lub braku naruszenia, dorozumianej gwarancji co do przydatności handlowej lub do konkretnego celu.
Użytkownik uznaje, że korzysta z tej Strony na własne ryzyko, bierze odpowiedzialność za każde ryzyko związane z jej użyciem, w tym, bez ograniczeń, odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z koniecznymi naprawami sprzętu używanego w związku z używaniem tej Strony.

3. Zrzeczenie odpowiedzialności za szkody. W żadnym wypadku firma Bernafon nie ponosi odpowiedzialności za specjalne, pośrednie, bezpośrednie, wynikowe, przypadkowe szkody, w tym, bez ograniczeń, za utratę wartości firmy, zysków lub możliwości użytkowania (1) w związku z naruszeniem postanowień niniejszych Warunków; (2) w wyniku braku możliwości korzystania z tej Strony internetowej; (3) w wyniku naruszenia jakiejkolwiek gwarancji przez firmę Bernafon; (4) w związku z niedostosowaniem się Użytkownika do niniejszych Warunków. To ograniczenie odpowiedzialności ze strony firmy Bernafon w pełni obowiązuje niezależnie od tego, czy odpowiedzialność taka jest z tytułu umowy, czynu zabronionego, odpowiedzialności obiektywnej itp., nawet jeśli firma Bernafon wcześniej ostrzegała o możliwości ich wystąpienia. Użytkownik niniejszym uznaje, że postanowienia tej części obowiązują dla całej zawartości Strony internetowej i forów. Łączna odpowiedzialność firmy Bernafon wobec Użytkownika wynikająca pośrednio lub bezpośrednio i w odniesieniu do niniejszych Warunków nie przekroczy kwoty równej takiej, która została opłacona przez Użytkownika za korzystanie z tej Strony.

4. Łącza do innych stron. Firma Bernafon nie promuje i nie udziela gwarancji w zakresie produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie za pośrednictwem tej Strony i nie jest stroną monitorującą transakcje między Użytkownikiem a zewnętrznym dostawcą produktów lub usług.

E. Łącza do stron zewnętrznych

1. Ta Strona internetowa może zawierać łącza do stron podmiotów innych niż Bernafon. Takie łącza mają charakter wyłącznie referencyjny. Firma Bernafon nie ponosi odpowiedzialności za dostępność rzeczonych stron zewnętrznych ani za ich zawartość, reklamy, produkty i inne materiały. Wszelkie wątpliwości co do stron zewnętrznych należy zgłaszać odpowiednim operatorom.

F. Prywatność.

1. Firma Bernafon szanuje prywatność osób odwiedzających tę Stronę internetową. Firma Bernafon gromadzi dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, które są dobrowolnie przekazywane firmie na tej Stronie internetowej. Firma Bernafon może wykorzystać te informacje, aby wykonać żądanie o informacje lub w inny sposób ujawnić je Użytkownikowi. Od czasu do czasu firma Bernafon może wykorzystać informacje, aby lepiej zrozumieć potrzeby Użytkownika, sprawdzić, w jaki sposób poprawić jakość tej Strony internetowej, a także użyć ich, aby skontaktować się z Użytkownikiem.

2. Ta Strona internetowa wykorzystuje informacje do śledzenia całkowitej liczby osób odwiedzających, całkowitej liczby osób odwiedzających podstrony, nazw domen i krajów pochodzenia osób odwiedzających lub dostawców usług internetowych. Zazwyczaj w trakcie tego procesu dane osobowe nie są dostępne.

3. Ta Strona internetowa nie została zaprojektowana tak, aby przyciągać użytkowników poniżej 13 roku życia. Firma Bernafon nie gromadzi danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia.

4. Zasady prywatności firmy Bernafon opisane w tej części nie dotyczą stron zewnętrznych. Firma Bernafon zaleca kontakt z tymi witrynami, aby dowiedzieć się więcej o zasadach gromadzenia i dystrybucji danych.

G. Prawa autorskie i wyłączenia

1. Zawartość tej Strony internetowej jest własnością firmy Bernafon i/lub licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim oraz innymi przepisami. Wszelkie prawa zastrzeżone przez firmę Bernafon. Informacje uzyskane za pośrednictwem tej Strony mogą być wyświetlane, formatowane i drukowane do osobistego, niekomercyjnego użytku tylko, jeśli zawierają następujące powiadomienie o prawach autorskich: „Copyright by Bernafon AG. All rights reserved." oraz inne powiadomienia o prawach autorskich uwzględnione w Zawartości. Użytkownik zgadza się nie odtwarzać, retransmitować, dystrybuować, rozpowszechniać, sprzedawać, publikować, nadawać lub przekazywać informacji otrzymanych za pośrednictwem tej Strony internetowej innym osobom, w tym, bez ograniczeń, innym osobom w tej samej firmie lub organizacji bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bernafon.

2. Wszelkie użycie zawartości niedozwolone przez niniejsze Warunki może naruszać prawo autorskie, znak towarowy oraz inne przepisy. Zawartość i funkcje mogą zostać zmienione lub anulowane bez uprzedniego powiadomienia i według uznania firmy Bernafon. Wszelkie prawa niezagwarantowane w niniejszych Warunkach są zastrzeżone dla firmy Bernafon i licencjodawców.

3. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków Użytkownik natychmiast traci zgodę na korzystanie z zawartości i musi natychmiast zniszczyć wszelkie posiadane kopie zawartości.

H. Znaki towarowe

1. „Bernafon” to znak towarowy firmy Bernafon AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Pozostałe znaki towarowe na Stronie należą do odpowiednich właścicieli, w tym, w niektórych przypadkach, do firmy Bernafon. Kopiowanie w całości lub częściowo jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bernafon

I. Łącza

1. Użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie łącza, które są jego własnością lub są pod jego kontrolą, częściowo lub w całości, i prowadzą do tej Strony, przekierowują wyłącznie na adres https://www.bernafon.com oraz inne podstrony tej Strony internetowej. Użytkownik wyraża zgodę, że nie powiąże Strony ze stronami, które posiada lub kontroluje, w całości lub częściowo, jeśli zawierają jakiekolwiek materiały, które naruszają prawa innych, są niezgodne z prawem, obraźliwe, naruszające prywatność innych, wulgarne, nieprzyzwoite, obejmują negatywne opinie o firmie Bernafon, jak również takie, które pociągają za sobą odpowiedzialność cywilną, w inny sposób naruszają prawo lub zachęcają do działań stanowiących przestępstwo.

J. Obowiązujące prawo

1. Te Warunki, ich zastosowanie oraz wszelkie sprawy powiązane z tymi Warunkami są skonstruowane, interpretowane, stosowane i zarządzane zgodnie z prawem Szwajcarii, bez względu na niezgodności krajowe lub wybór przepisów prawa.