REACH

REACH obejmuje rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów na terenie Unii Europejskiej i weszło w życie 1 czerwca 2007 r. Celem rozporządzenia jest lepsza ochrona środowiska i zdrowia człowieka poprzez dokładniejszą i wcześniejszą identyfikację wybranych substancji chemicznych. Jest to akt prawny Unii Europejskiej i dotyczy wszystkich dostawców (zarówno unijnych, jak i spoza UE), którzy chcą sprzedawać, importować lub wytwarzać na terenie Unii Europejskiej chemikalia i/lub produkty zawierające te chemikalia.

Bernafon wspiera unijne dążenia do usprawnienia za sprawą REACH regulacji dotyczących chemikaliów, a tym samym poprawy zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska.

Wymagamy od naszych dostawców zapewnienia odpowiednich informacji na temat substancji znajdujących się w dostarczanych przez nich częściach lub gotowych produktach. Dzięki temu możemy informować naszych klientów o tzw. substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), wymienionych na liście kandydackiej rozporządzenia REACH, zgodnie z wymogami artykułu 33 rozporządzenia REACH.

Deklaracja Bernafon dotycząca rozporządzenia REACH i substancji zawartych w wyrobach 

10 września 2015 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że zgodnie z definicją wyrobu w rozporządzeniu REACH każdy wyrób, będący składnikiem produktu finalnego podlega obowiązkowi zgłoszenia oraz przekazania informacji, w przypadku gdy zawiera substancję SVHC w stężeniu powyżej 0,1% swojej masy.

W oparciu o badania i aktualną wiedzę, jak również informacje na temat artykułu 33 rozporządzenia REACH pochodzące od naszych dostawców, Bernafon stwierdza, że niżej wymienione substancje SVHC z listy kandydackiej mogą występować w stężeniach powyżej 0,1% swojej masy w następujących produktach Bernafon:
 

Produkt Wyrób Substancja Nr CAS

Aparaty słuchowe

Mikrofony

Urządzenia łączności

Akcesoria elektroniczne i elektryczne

Mechaniczne stopy metali* Ołów 7439-92-1
Elementy ceramiczne i szklane* Tytanian ołowiu 12060-00-3
Ładowarki indukcyjne Wewnętrzny komponent mechaniczny Bromowany związek aromatyczny  Nie dotyczy
ITE Maska lutownicza Melamina  108-78-1

*wyjątki dla sprzętu elektronicznego i elektrycznego wymienione w załączniku III Dyrektywy RoHS 2011/65/UE.

Ponadto DEHP, jeden z ftalanów wymienionych na liście kandydackiej SVHC, występuje powszechnie w kablach, przewodach zasilających, uszczelkach i rurach z PCW itp. Substancja ta, podobnie jak inne rodzaje ftalanów, została wycofana z produktów Bernafon. Mogą one jednak występować w stężeniu przekraczającym 0,1% swojej masy w niektórych naszych wyrobach wyprodukowanych w przeszłości.

 

REACH FAQ

 

Strony poświęcone REACH

Komisja Europejska

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.